Färger på Gammelekevägen med kulörnummer

Årsredovisning för

Örsundsbrohus Samfällighetsförening

717909-5158

 

Räkenskapsåret

2016-01-01  - 2016-12-31

 

 

 

Innehållsförteckning:                                                     Sida

Förvaltningsberättelse                                                                   1-2

Resultaträkning                                                                                 3

Balansräkning                                                                                4-5

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser                                 5

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer                       6

Noter                                                                                                 7-8

Underskrifter                                                                                       8


Förvaltningsberättelse

 

Styrelsen för örsundsbrohus Samfällighetsförening, 717909-5158 får härmed avge årsredovisning för 2016.

 

 

Föreningens stadgar

Föreningens gällande stadgar fastställdes på föreningsstämma 2016-05-26

 

Styrelse

Styrelsen har enligt ordinarie stämma 2016-05-26 bestått av:

 

Ordinarie

Susanne Karlsson - Brofall, ordförande Paul Westerholm, kassör

Stina Gioeli, sekreterare Mats Norberg, ledamot

 

Suppleanter

Rolf Hasselroth Hjördis Sigurdsdotter

 

Revisorer:

Ordinarie:

Folkesson Råd & Revision AB Mikael Bernövall SFF revisor Suppleant:

Ketty Andersson

 

Valberedning Ketty Andersson Elkim Martinez Johan Frisell

 

Fastighetsförvaltning

Styrelsen har under året haft 4 protokolförda sammanträden, varav 1 st under VT-2016 och 3 st under HT-2016.

Den ekonomiska förvaltningen har utförts av Stilog Redovisning AB

 

Försäkring

Fastigheten är försäkrad i Länsförsäkringar

 

Underhåll & Förnyelsefond

Enligt stadgar avsätts 10 000kr till yttre reparationsfond

Årsavgifter Övrigt

Påminnelsen är 45kr per påminnelse


 

Dispositioner beträffande vinst eller förlust

 

Belopp i kr

 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:

 

 

balanserat resultat

-77 915

 

årets resultat

              -23 025

 

Totalt

-100 940

 

disponeras för

 

 

till yttre reparationsfond reserveras

10 000

 

utdelning, (ange antal aktier * utdeln per aktie]

90 940

 

Summa

100 940

 

 

 

 

 

 

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

 

 

Föränding Eget kapital

 

 

Yttre rep.fond

 

 

Fritt eget kapital

 

Vid årets början

77 000

 

-67 915

 

Avsättning till yttre rep.fond

Disposition en/ ärsstämmobeslut

Arets resultat

10 000

 

-10 000

 

-23 025

 

Vid årets slut

87 000

 

-100 940

 


 

Resultaträkning

 

Belopp i kr

Not

2016-01-01-

2015-01-01-

 

 

2016-12-31

2015-12-31

 

Nettoomsättning

 

1

 

732 781

 

706 350

 

 

732 781

706 350

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader

 

 

-685 658

 

-715 306

Personalkostnader

2

-45 044

-50 799

Av/nedskrivningar av materiella och

 

 

 

immateriella anläggningstillgångar                                                                      -24 933                                                                                                               -24 933

Rörelseresultat

-22 854

-84 688

Resultat frän finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter

 

49

 

20

Räntekostnader och liknande resultatposter                                                           -220                                                                                                              

 

Resultat efter finansiella poster

-23 025

-84 668

Resultat före skatt

-23 025

-84 668

Arets resultat

-23 025

-84 668


 

Balansräkning

 

Belopp i kr

Not

2016-12-31

2015-12-31

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

 

4

 

20 934

 

45 867

 

 

20 934

45 867

Summa anläggningstillgångar

 

20 934

45 867

Omsättningstillgångar

 

 

 

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

 

 

73 850

 

53 600

Övriga fordringar

 

 

17

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter                         5                             4 500                                                                                                     4 500

 

78 350

58 117

Kassa och bank

212 405

126 698

Summa omsättningstillgångar

290 755

184 815

SUMMA TILLGÅNGAR

311 689

230 682       Balansräkning                                                                                 

Belopp i kr                                                                                      Not                   2016-12-31 2015-12-31

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Reservfond                                                                                                                    87 000                                                                                                                                 77 000

87 000                    77 000

Fritt eget kapital

Vinst eller förlust föregående år                                                                                   -77 915                                                                                                                                16 753

Arets resultat                                                                                                               -23 025                                                                                                                 -84 668 

 

-100 940

-67 915

Summa eget kapital

-13 940

9 085

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

 

61 321

 

2 310

övriga kortfristiga skulder

23189

23 033

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter                                  6                         241 119                                                                                                           196 254 

 

325 629

221 597

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

311 689

230 682


 

 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

 


Ställda säkerheter


2016-12-31            2015-12-31


 

Ställda panter och säkerheter                                                                                                                          Inga           Inga

 

 

Ansvarsförbindelser

 

Ansvarsförbindelser                                                                                                           Inga           Inga


Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

 

Belopp I kr om inget annat anges

 

 

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar.

 

 

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

 

 

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande livslängd.

 

 

Följande avskrivningstider tillämpas:

 

Anläggningstillgångar                                                                                                                             Ar

Materiella anläggningstillgångar:

-Inventarier, verktyg och installationer                                                                                                      3

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.


Noter

Not 1 Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad

 

Nettoomsättning per rörelsegren

 

 

2016-01-01-

2015-01-01-

 

2016-12-31

2015-12-31

Avgifter

732 600

706 035

Påminnelser

                     180

                     315

Summa

732 780

706 350

Not 2 Anställda och personalkostnader

 

 

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

 

 

 

2016-01-01-

2015-01-01-

 

2016-12-31

2015-12-31

Arvode Styrelse

               34 650

               37 500

Summa

34 650

37 500

Sociala kostnader

10 394

11 783

 

 

 

 

 

Not 3 Övriga rörelsekostnader

 

 

2016-01-01-

2015-01-01-

 

2016-12-31

2015-12-31

El

48 017

40 831

Vatten & Avlopp

400 944

406 112

Sandning och snöröjning

68 513

73 700

Fastighets- och företagsförsäkrning

10 008

9 828

Kabel-TV

34 632

34 632

Reparation och underhåll

30 184

93 353

Övriga förvaltningskostnader

37 184

4 955

Övrig förbrukning

8 894

4 637

Ekonomisk förvaltning

33 752

33 752

Revisionsarvode

8 750

8 750

Datakommunikation

                  4 780

                  4 756

Summa

685 658

715 306

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

 

 

 

2016-12-31

2015-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:

 

 

-Vid årets början

74 800

48 000

-Nyanskaffningar                                                                                                                                                                                                                  26 800

 

 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

 

74 800

74 800

-Vid årets början

 

-28 933

-4 000

-Arets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden

 

-24 933

-24 933

 

 

-53 866

-28 933

Redovisat värde vid årets slut

 

20 934

45 867


 

Not 5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

 

2016-12-31

2015-12-31

Förutbetald kostnad för hemsida

                  4 500

                  4 500

 

4 500

4 500

Not 6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

 

2016-12-31

 

 

2015-12-31

Revisionsarvode

10 000

10 000

Förutbetalda avgifter

188 700

177 600

Upplupen el

Upplupen plogning & sandning

 

               31 988

8 654

                            

 

230 688

196 254

Material och färger

För ombyggnad och färgsättning av våra hus finns några regler från kommunen.I samband med friköpet gick det ut information om vilka material och färger som våra hus får ha. Innan du målar om eller gör någon annan förändring, kontrollera med kommunen om det fortfarande är aktuellt.

Tak: Takpannor - Röda/ljusbruna

Ytterväg: Träpanel - Alternativ kulör enligt nedan

Fasadfärger för huvudbyggnad:

FärgKulörnummer
VitS 1020-Y
S 1005-Y20R
GråS 1502-Y
S 3502-Y
GrönS 4010-G70Y
S 3010-G70Y
S 2010-G70Y
RödaS 5040-Y80R
S 5040-Y70R
S 4550-Y70R


Fasadfärger för garage/uthus:
BlåSamma som idag
VitaS 1020-Y
S 1005-Y20R
GråS 1502-Y
S 3502-Y
GrönaS 4010-G70Y
S 3010-G70Y
S 2010-G70Y
RödaS 5040-Y80R
S 5040-Y70R
S 4550-Y70R


Tillbaka till toppen
 

Bevaka

 
Ange din e-post här ovan. Möjliga bevakningar kommer sedan att visas här nedanför.
 
Fritextsida
Kalender
Gemensam städ- och arbetsdag
Grupper
Styrelse
Vanliga frågor
Nybyggnation
Markskötsel
Avgifter
Byggnader
Övrigt
 
Lägg till eller ta bort?
Lägg till bevakning
Ta bort bevakning
 
 

Logga in

 
Skicka per e-post

Hjälp för inloggning

  • För att få tillgång till ditt lösenord anger du din e-postadress i inloggningsrutan.
  • Lösenordsfältet lämnar du tomt.
  • Fyll i kryssrutan "påminnelse av lösenord".
  • Klicka logga in och vänta sedan på ditt lösenord som automatiskt skickas till din e-postadress inom ett par minuter.